Nguyễn Tấn Đại

Cuộc đời là một chuyến viễn du bất tận...

Trang chủ > Tác giả > Nguyễn Tấn Đại

Nguyễn Tấn Đại

Chuyên gia tư vấn thông tin khoa học kĩ thuật và ứng dụng công nghệ giáo dục.
Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Đại học Strasbourg, Pháp.

Xem trực tuyến : Nguyễn Tấn Đại: Đi về phía trước

Gửi bài mới